Agenda Algemene Ledenvergadering 1 juni 2017

Agenda Algemene Voorjaarsledenvergadering 2017

 

donderdag 1 juni 2017, aanvang 20.00 uur, kantine sportpark De Warren

 

  1. Opening

 

  1. Ingekomen stukken en mededelingen

 

  1. Vaststellen definitieve agenda

         Agendapunten kunnen uiterlijk maandag 29 mei 2017 schriftelijk bij het bestuur worden

        ingediend via E-mail: info@vvhardegarijp.nl.

 

  1. Notulen Algemene ledenvergadering 28 oktober 2016

 

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar

Anton Postema, secretaris

Tussentijds aftredend en niet-herkiesbaar

Peter Ger Bos, senioren en velden

 

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:

Anton Postema, secretaris

Bas de Jong, senioren

 

    Tegenkandidaten kunnen, op voordracht van tenminste 10 stemgerechtigde leden, worden aangemeld tot en met maandag 29 mei 2017 bij de secretaris (antonpostema@gmail.com).

 

  1. Begroting 2017 – 2018

 

  1. Vaststellen contributie 2017 – 2018

 

  1. Benoemingen

 

  1. Rondvraag

 

  1. Sluiting

 

De notulen en andere stukken zijn digitaal beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd door het sturen van een mailtje naar info@vvhardegarijp.nl.

Vanaf woensdag 24 mei 2017 zijn de stukken ook verkrijgbaar in de kantine.

 

Ouders/verzorgers van jeugdleden tot 18 jaar zijn van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.