Agenda Algemene Voorjaarsledenvergadering 2019

vrijdag 24 mei 2019, aanvang 20.00 uurkantine sportpark De Warren

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen definitieve agenda

Agendapunten kunnen uiterlijk dinsdag 21 mei 2019 schriftelijk bij het bestuur worden ingediend via E-mail: antonpostema@gmail.com

4. Notulen Algemene ledenvergadering 2 november 2018

5. Bestuursverkiezing

Aftredend volgens rooster en herkiesbaar

  • Wijnand Kelders, voorzitter
  • Ellen Jorritsma, vrouwenvoetbal
  • Bas de Jong, mannenvoetbal
  • Gerard de Jong, accommodatie en velden
  • Henk Postma, kantine en sponsoring

Het bestuur draagt de volgende kandidaten voor:

  • Wijnand Kelders, voorzitter
  • Ellen Jorritsma, vrouwenvoetbal
  • Bas de Jong, mannenvoetbal
  • Gerard de Jong, accommodatie en velden
  • Henk Postma, kantine en sponsoring

Tegenkandidaten kunnen, op voordracht van tenminste 10 stemgerechtigde leden, worden aangemeld tot en met maandag 20 mei 2019 bij de secretaris (antonpostema@gmail.com)

6. Uitbreiding hypothecaire lening t.b.v. renovatie en onderhoud clubgebouw

7. Vaststellen contributie 2019 – 2020

8. Begroting 2019 – 2020

9. Rondvraag

10. Sluiting


De notulen en andere stukken zijn digitaal beschikbaar. Deze kunnen worden aangevraagd door het sturen van een mailtje naar info@vvhardegarijp.nl.

Vanaf woensdag 15 mei 2019 zijn de stukken ook verkrijgbaar in de kantine.

Voor agendapunt 6 is de aanwezigheid van tweederde van de stemgerechtigde leden noodzakelijk. Wanneer bij de opening van de vergadering blijkt dat deze drempel niet gehaald is, zal de voorzitter de vergadering sluiten en terstond een nieuwe vergadering beleggen.
Deze vergadering zal een kwartier daarna starten met dezelfde agenda, waarbij een tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden het voorstel in agendapunt 6 kan aannemen.

Ouders/verzorgers van jeugdleden tot 18 jaar zijn van harte welkom om hun kind te vertegenwoordigen tijdens de vergadering.